Wsparcie prawne


SPECJALIZACJE KANCELARII

1. PRAWO CYWILNE I PRAWO GOSPODARCZE


✓ Tworzymy umowy, negocjujemy i szukamy najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.
✓ Redagujemy regulaminy, tworzymy i układamy procesy.
✓ Prowadzimy procesy sądowe naszych klientów.
✓ Rejestrujemy spółki, wprowadzamy zmiany w umowach spółki, pomagamy w przekształceniach jednoosobowych działalności w spółki lub spółek osobowych w kapitałowe.
✓ Windykujemy należności, sporządzamy wezwania do zapłaty, wpisujemy do KRS długi.
✓ Udzielamy wsparcia prawnego w zakresie możliwości zabezpieczenia interesów klientów w umowach.

2. PRAWO BUDOWLANE, PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRAWO NIERUCHOMOŚCI


✓ Udzielamy wsparcia w przypadku konieczności ustanowienia służebności drogi koniecznej, zniesienia współwłasności nieruchomości.
✓ Robimy pełen research prawny nieruchomości.
✓ Sporządzamy prospekty informacyjne dla deweloperów.
✓ Udzielamy odpowiedzi do Krajowej Izby Odwoławczej, sporządzamy odwołania i występujemy przed Izbą.
✓ Udzielamy wsparcia prawnego Zamawiającym Publicznym- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK S.A., Inżynierom Kontraktów infrastrukturalnych m.in. – TPF Sp. z o.o., Egis Poland Sp. z o.o.
✓ Weryfikujemy roszczenia Wykonawców na największych w kraju inwestycjach kolejowych np. Centralnej Magistrali Kolejowej oraz drogowych – budowa drogi ekspresowej S19, budowa drogi ekspresowej S17, budowa Kolektora Mokotowskiego Bis.
✓ Udzielamy wsparcia w zakresie konieczności udzielenia informacji publicznych, wątpliwości, związanych ze złożonymi ofertami w przetargach, niejasnościami specyfikacji warunków zamówienia dla działów zamówień publicznych.

3. PRAWO PRACY


✓ Tworzymy umowy o pracę, regulaminy pracy, układy zbiorowe pracy, regulaminy funduszy socjalnych.
✓ Wdrażamy RODO.
✓ Udzielamy wsparcia prawnego w zakresie sporów pracowniczych.
✓ Odpowiadamy na zastrzeżenia inspektorów inspekcji pracy lub zakładów ubezpieczeń społecznych.
✓ Wspieramy naszych klientów w odpowiednim dobraniu z pracownikami modelu współpracy.

4. PRAWO RODZINNE I SPADKOWE


✓ Sporządzamy pozwy o rozwód i dbamy o zabezpieczenie interesów naszych klientów przed „ chytrymi” małżonkami.
✓ Sporządzamy wnioski o podział majątku wspólnego wspólników spółek cywilnych i o podział majątku wspólnego byłych małżonków.
✓ Prowadzimy sprawy o nabycie spadku i dział spadku.
✓ Udzielamy wsparcia w przypadku konieczności sporządzenia spisu inwentarza.
✓ Udzielamy konsultacji, w sprawie terminów złożenia oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
✓ Występujemy do sądu z wnioskami o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku przez rodzica w imieniu dziecka.

5. PRAWO UPADŁOŚCIOWE

✓ Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców i ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
✓ Sporządzamy wnioski o umorzenie długów po przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym.
✓ Zajmujemy się analizą i zgłaszaniem wniosków o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
✓ Wspieramy klientów, zgłaszających wniosek o restrukturyzację przedsiębiorstwa.


ZAKRES I ZASADY OBSŁUGI PRAWNEJ


Oferta obejmuje zakres eksperckich usług prawnych, który zostanie ustalony w ramach rozmów bezpośrednich i oczekiwań Państwa firmy przedstawionych w ofercie współpracy wobec Prawnika, wykonującego obsługę prawną Państwa klientów tj.:
⎯ udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie pisemnych opinii i ekspertyz prawnych;
⎯ sporządzanie pism procesowych, pozwów, wniosków i reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych,
⎯ przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów z podwykonawcami, dostawcami, ;
⎯ odpowiedzi na pisma kontrahentów, sądów i innych instytucji,
⎯ merytoryczna pomoc w tworzeniu odpowiedzi do organów kontroli skarbowej, organów rentowych,
⎯ udział w negocjacjach z kontrahentami;
⎯ bieżąca udzielanie informacji prawnych;
⎯ pomoc w redagowaniu zaleceń dotyczących projektów zmian umowy;
⎯ udzielanie wyjaśnień na zapytania kontrahentów;
⎯ sporządzanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych, jak : zażalenia, apelacje, czy skargi na orzeczenia sądów, czy innych organów lub instytucji;
⎯ doradztwo/konsulting w sprawach dotyczących konsultacji społecznych, konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, interesariuszy branżowych;
⎯ doradztwo/ konsulting w ramach pozyskania, przechowywania i przetwarzania danych, w szczególności danych wrażliwych;
⎯ doradztwo/ konsulting w przypadku działań prawnych/formalnych/administracyjnych stron trzecich;
⎯ udział w negocjacjach (z Klientem/ Partnerem/ Podwykonawcą), sporządzanie/weryfikacja umów (opracowanie wzorca umowy);
⎯ obsługa prawna sporów sądowych (w tym m.in. opracowanie pism procesowych i reprezentacja przed sądem);
⎯ udział w spotkaniach i przygotowanie niezbędnych dokumentów dot. relacji z partnerami biznesowymi.